Pakiety
Promocje
Oferta
Informacje
Kontakt


Regulamin promocji "Domena a złotówkę " w sieci HOSPES.PL

§1 Organizator

Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny za złotówkę" jest HOSPES.PL z siedzibą w Poznaniu, ul. Długosza 2B lok. 4, provider usług internetowych będący operatorem systemu HOSPES.PL

§2 Podstawy prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie internetowej HOSPES.PL

Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

Akcja promocyjna trwa od 15 kwietnia 2005 r. godz. 0:00 do odwołania. O terminie zakończenia promocji HOSPES.PL poinformuje na swoich stronach internetowych.

Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową z poziomu panelu administracyjnego dla zarejestrowanego pakietu serwerowego u organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę w ten sposób zamówioną nastąpi do czternastu dni po zakończeniu promocji. Płatności dokonane po tym terminie wykluczają z udziału w promocji.

§4 Uczestnicy

Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:

  • dokonają w okresie trwania promocji zamówienia konta serwerowego typu Aktywny,
  • w panelu administracyjnym dla konta serwerowego wskażą dostępną do rejestracji domenę obsługiwaną przez NASK lub domenę globalną (com,net,org,biz,info),
  • dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówione konto serwerowe, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.

Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub opiekunów.

Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§5 Zasady promocji

W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe konto typu Aktywny wskazują w panelu administracyjnym dla konta domenę internetową z puli obsługiwanej przez NASK lub domenę globalną (com,net,org,biz,info). Dokonanie płatności abonamentu rocznego za zamówione konto serwerowe upoważnia uczestnika promocji do nabycia wskazanej domeny w cenie 1 zł + VAT (1,22 zł) na okres roku.

Promocja dotyczy tylko jednej domeny dla każdego konta.

Promocja dotyczy wyłącznie konta typu Aktywny i domen zarejestrowanych w okresie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym. Prolongata ważności konta lub domeny zarejestrowanej w ramach promocji, po upływie abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

Organizator promocji zastrzega, że rejestracja wskazanej domeny nastąpi tylko wtedy, jeżeli:

  • rejestrowane konto serwerowe zostanie opłacone abonamentem rocznym,
  • w momencie otrzymania płatności za zamówione konto domena będzie dostępna do rejestracji - nie zostanie zajęta, zarezerwowana przez inny podmiot,
  • rejestrujący nie wyrazi sprzeciwu co do rejestracji domeny na zasadach ujętych w Regulaminie sieci HOSPES.PL dostępnym na stronach internetowych organizatora.

Użytkowanie konta oraz domeny zarejestrowanych w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, a zawartych w Regulaminie sieci HOSPES.PL.

§6 Odpowiedzialność

Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za sytuacje powstałe wskutek opóźnień w dokonaniu płatności i rejestracji wskazanej domeny przez inny podmiot.

Serwer Aktywny NOWY!!!
» 5000 MB na FTP, WWW i pocztę!
» Brak blokady limitu pojemności!
» Brak blokady limitu transferu!
» Bez limitów usług konta!
» Domena za 1 PLN
» 5x MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny
» Tylko 45,50 PLN + VAT
Rejestruj
Serwer Start
» 300 MB na FTP, WWW i pocztę
» Brak blokady limitu transferu
» 30 adresów pocztowych email
» 1 edytor stron (CMS)
» 1 konto FTP w koncie
» MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny!
» Tylko 8,50 PLN + VAT
 
Rejestruj
Serwer Business
» 1000 MB na FTP, WWW i pocztę
» Brak blokady limitu transferu
» 100 adresów pocztowych email
» 1 edytor stron (CMS)
» 3 konta FTP w koncie
» MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny!
» Tylko 16,50 PLN + VAT
 
Rejestruj
HOSPES.PL WEB HOSTING © 2005