Pakiety
Promocje
Oferta
Informacje
Kontakt


Regulamin promocji "Grafitti" w sieci HOSPES.PL

§1 Organizator

Organizatorem akcji promocyjnej "Grafitti" jest HOSPES.PL z siedzibą w Poznaniu, ul. Długosza 2B lok. 4, provider usług internetowych będący operatorem systemu HOSPES.PL

§2 Podstawy prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie internetowej HOSPES.PL

Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

Akcja promocyjna trwa od 5 maja 2005 r. godz. 0:00 do odwołania. O terminie zakończenia promocji HOSPES.PL poinformuje na swoich stronach internetowych.

Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę zgłoszenia dokonaną przez stronę internetową z poziomu panelu administracyjnego dla zarejestrowanego pakietu serwerowego u organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę w ten sposób zamówioną nastąpi do czternastu dni po zakończeniu promocji. Płatności dokonane po tym terminie wykluczają z udziału w promocji.

§4 Uczestnicy

Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie i osoby prywatne, które:

  • dokonają w okresie trwania promocji rejestracji dowolnego konta w pakiecie serwerowym,
  • w okresie 14 dni od rejestracji konta w pakiecie serwerowym, w trakcie okresu testowego, umieszczą na serwerze organizatora serwis WWW związany z szeroko pojętą działalnością graficzną/artystyczną,
  • dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówione konto serwerowe, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.
  • zobowiązują się wykorzystywać konto w taki sposób aby przez minimum 6 miesięcy nie wykorzystywać konta do innych celów jak działalność graficzna/artystyczna

Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub opiekunów.

Z udziału w promocji wyłączeni są: firmy posiadające osobowość prawną, osoby prowadzace działalność gospodarczą, pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§5 Zasady promocji

W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe dowolne konto typu serwer u organizatora, w trakcie 14 dniowego okresu testowego musi umieścić swój serwis na zarejestrowanym koncie, który będzie związany z działalnością graficzną/artystyczna. Po umieszczeniu serwisu należy zgłosić serwis i profil tego serwisu w krótkim oświaczeniu o chęci przystąpienia do akcji promocyjnej na nr faksu +48.61 8432652 lub na adres email info@hospes.pl. Po zgłoszeniu takiego serwisu, konto na którym serwis jest umieszczony zostaje przedłużone o dodatkowe 6 miesięcy gratis. Przez okres minimum 6 miesięcy konto nie może być wykorzystane do innych celów niezwiązanych z zasadami niniejszej promocji.
Promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
Organizator promocji zastrzega, że rejestracja konta na warunkach promocyjnych nastąpi tylko wtedy, jeżeli:

  • zarejestrowane zostanie konto z przeznaczeniem na serwis o tematyce graficznej/artystycznej
  • w ciągu 14 dni od rejestracji na zarejestrowanym koncie, zostanie umieszczony serwis o tematyce graficznej/artystycznej
  • w ciągu 14 dni od rejestracji konta zostanie przesłane faksem na nr +48.61 8432652 lub emailem na adres info@hospes.pl krótkie oświadczenie, że konto zostało zarejestrowane celem umieszczenia na nim serwisu o tematyce graficznej/artystycznej
  • w ciągu 14 dni od rejestracji konta zostanie opłacony abonament roczny za konto (trwanie usługi jest przedłużone o okres bezpłatnego świadczenia usługi wynikający z niniejszej promocji)

Użytkowanie konta w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług zawartych w Regulaminie sieci HOSPES.PL.

§6 Odpowiedzialność

Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za sytuacje powstałe wskutek opóźnień w dokonaniu płatności.

Serwer Aktywny NOWY!!!
» 5000 MB na FTP, WWW i pocztę!
» Brak blokady limitu pojemności!
» Brak blokady limitu transferu!
» Bez limitów usług konta!
» Domena za 1 PLN
» 5x MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny
» Tylko 45,50 PLN + VAT
Rejestruj
Serwer Start
» 300 MB na FTP, WWW i pocztę
» Brak blokady limitu transferu
» 30 adresów pocztowych email
» 1 edytor stron (CMS)
» 1 konto FTP w koncie
» MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny!
» Tylko 8,50 PLN + VAT
 
Rejestruj
Serwer Business
» 1000 MB na FTP, WWW i pocztę
» Brak blokady limitu transferu
» 100 adresów pocztowych email
» 1 edytor stron (CMS)
» 3 konta FTP w koncie
» MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny!
» Tylko 16,50 PLN + VAT
 
Rejestruj
HOSPES.PL WEB HOSTING © 2005