Pakiety
Promocje
Oferta
Informacje
Kontakt


Regulamin promocji "Przeprowadzka" w sieci HOSPES.PL


§1 Organizator

Organizatorem akcji promocyjnej "Przeprowadzka" jest HOSPES.PL z siedzibą w Poznaniu, ul. Długosza 2 "B" lok. 4, provider usług internetowych będący operatorem systemu HOSPES.PL

§2 Podstawy prowadzenia promocji

Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie internetowej HOSPES.PL.

Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

Akcja promocyjna trwa od 15 kwietnia 2005 r. godz. 0:00 do odwołania. O terminie zakończenia promocji HOSPES.PL poinformuje na swoich stronach internetowych.

Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę rejestracji konta serwerowego dokonaną przez stronę internetową organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę w ten sposób zamówioną nastąpi do czternastu dni po zakończeniu promocji. Płatności dokonane po tym terminie wykluczają z udziału w promocji.

§4 Uczestnicy

Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:

  • dokonają w okresie trwania promocji rejestracji dowolnego konta z pakietu kont serwerowych,
  • wykażą fakturę, która potwierdzi wykupienie podobnej usługi hostingu u innego operatora
  • dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówione konto, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.

Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub opiekunów.

Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§5 Zasady promocji

W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe dowolne konto typu serwer u organizatora, zbliżone parametrami do swojego konta umiejscowionego u innego operatora hostingu, musi wykazać fakturę lub inny dokument potwierdzający wykupioną usługę u innego usługodawcy. Wykazanie daty końcowej usługi u innego usługodawcy hostingu upoważnia do bezpłatnego kontynuowania swojej usługi na serwerach HOSPES.PL do daty końcowej usługi u innego usługodawcy. Jednakże okres bezpłatny wynikający z niniejszej promocji nie może trwać dłużej jak 6 miesięcy.
Promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
Organizator promocji zastrzega, że rejestracja konta na warunkach promocyjnych nastąpi tylko wtedy, jeżeli:

  • zarejestrowane zostanie konto najbardziej zbliżone parametrami do konta posiadanego u innego usługodawcy hostingu
  • w ciągu 14 dni od rejestracji konta zostanie przesłany faksem dokument potwierdzający zakupioną usługę u innego usługodawcy hostingu z dokładna datą zakończenia usługi na nr +48.61 8432652
  • w ciągu 14 dni od rejestracji konta zostanie opłacony abonament roczny za konto (trwanie usługi jest przedłużone o okres bezpłatnego świadczenia usługi wynikający z niniejszej promocji)

Użytkowanie konta w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług zawartych w Regulaminie sieci HOSPES.PL.

§6 Odpowiedzialność

Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za sytuacje powstałe wskutek opóźnień w dokonaniu płatności.

Serwer Aktywny NOWY!!!
» 5000 MB na FTP, WWW i pocztę!
» Brak blokady limitu pojemności!
» Brak blokady limitu transferu!
» Bez limitów usług konta!
» Domena za 1 PLN
» 5x MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny
» Tylko 45,50 PLN + VAT
Rejestruj
Serwer Start
» 300 MB na FTP, WWW i pocztę
» Brak blokady limitu transferu
» 30 adresów pocztowych email
» 1 edytor stron (CMS)
» 1 konto FTP w koncie
» MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny!
» Tylko 8,50 PLN + VAT
 
Rejestruj
Serwer Business
» 1000 MB na FTP, WWW i pocztę
» Brak blokady limitu transferu
» 100 adresów pocztowych email
» 1 edytor stron (CMS)
» 3 konta FTP w koncie
» MySQL i PostgreSQL
» Pomoc techniczna

» 14 dni okres próbny!
» Tylko 16,50 PLN + VAT
 
Rejestruj
HOSPES.PL WEB HOSTING © 2005